được ban hành tại Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được ban hành tại Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article