Kể từ ngày 15/4/2010, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn quốc gia về an toàn đồ chơi ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009.

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và công nghệ và đã có Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.

Kể từ ngày 15/4/2010, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường sau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo Quy chuẩn này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/8/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực  đến trước ngày 15/4/2010, việc sản xuất, nhập khẩu đồ chơi trẻ em tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành hoặc theo Quy chuẩn quốc gia nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article