Các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), bản quyền, nhượng quyền thương mại được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/1/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ nhận thừa kế, từ nhận quà tặng, được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/1/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Ngày 12/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 160/2009/TT-BTC  hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội.

Các cá nhân cư trú và không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán), bản quyền, nhượng quyền thương mại được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/1/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ nhận thừa kế, từ nhận quà tặng, được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/1/2009 đến hết ngày 31/12/2009. Thông tư hướng dẫn cụ thể về thu nhập làm căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân được miễn, việc khai thế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article