Ngày 31/7/20009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 13 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản tại Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT.

Ngày 31/7/20009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 13 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thủy sản tại Thông tư số 47/2009/TT-BNNPTNT.

Đó là các quy chuẩn về điều kiện chung bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP cho cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản; điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở chế biến thủy sản ăn liền, cơ sở sản xuất đồ hộp thủy sản, cơ sở chế biến thủy sản khô, cơ sở sản xuất nước mắm, cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ, cơ sở sản xuất nước đá thủy sản, kho lạnh thủy sản, cơ sở thu mua thủy sản, chợ cá, cảng cá và tàu cá.

Thông tư được đăng Công báo ngày 20/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article