Hồ sơ đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa quy định tại khoản 2 Điều 4 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa hai nước gồm: đơn đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa của Bộ trưởng Bộ Công thương nước CHDNND Lào (bản chính).

Ngày 4/8/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 22/2009/TT-BCT  quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào quá cảnh qua nước ta.

Điều 1 của Thông tư quy định về trường hợp quá cảnh hàng hóa nêu tại khoản 2 Điều 4 Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ hai nước Việt-Lào thì hồ sơ đề nghị cho phép quá cảnh được gửi đến Bộ trưởng Bộ Công thương của Việt Nam. Hồ sơ này gồm: đơn đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này); văn bản đề nghị cho phép quá cảnh hàng hóa của Bộ trưởng Bộ Công thương nước CHDNND Lào (bản chính). Các loại hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Điều 1 nói trên, khi quá cảnh qua các cặp cửa khẩu (quy định tại Điều 6 Thông tư này), chủ hàng hoặc người chuyên chở chỉ cần làm thủ tục cho hàng hóa quá cảnh tại hải quan cửa khẩu mà không phải xin giấy phép quá cảnh hàng hóa tại các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực. Bộ trưởng Bộ Công thương ủy quyền cấp, gia hạn giấy phép quá cảnh hàng hóa cho Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng (địa chỉ: 132 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội (địa chỉ: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Hàng hóa quá cảnh được phép lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp được gia hạn thời gian. Hàng hóa quá cảnh thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành bị cấm phân phối, buôn bán, tiêu thụ tại Việt Nam. Trong trường hợp bất khả kháng, chủ hàng gửi hồ sơ đề nghị tiêu thị hàng hóa quá cảnh đến Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương, địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 0938/2000/QDD-BTM ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế về hàng hóa của CHDCND Lào quá cảnh lãnh thổ CHXHCN Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article