Ban Quản lý Khu Kinh tế Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp.

Ngày 7/8/20009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1165/QĐ-TTg  về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp; thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hố trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều 81 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 2/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Điều 37, Điều 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp và khu chế xuất và khu kinh tế.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 785/QĐ-TTg ngày 29/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số 95/QĐ-UBND-TL ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article