Thông tư quy định việc phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước quy định tại điểm 1 Điều 2 Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác tại ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/9/2009 bao gồm cả công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước.
Ngày 31/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/9/2009 của Chính phủ.

Thông tư quy định việc phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước quy định tại điểm 1 Điều 2 Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác tại ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 5/9/2009 bao gồm cả công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước. Đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán, việc phân phối lợi nhuận được thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 18/8/2009. Các quy định trước đây về phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước trái với quy định tại Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article