Ngày 30/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 154/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định của Pháp lệnh quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.
Ngày 30/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 154/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng cấp giấy phép thực hiện quảng cáo; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước cấp giấy phép thực hiện quảng cáo theo quy định của Pháp lệnh quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo.

Theo Thông tư, lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự từ 100.000 đồng đến 600.000đồng/1 giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật nhân với số nội dung sản phẩm quảng cáo. Không thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện tuyên truyền đối với những thông tin chính trị theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo. Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo có trách nhiệm đăng ký, kê khai, nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006; Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007. Cơ quan này được trích lại 70% tổng số tiền lệ phí thực thu trước khi nộp ngân sách Nhà nước để chi phí cho việc thu lệ phí.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký; thay thế Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 7/7/2004 và Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article