Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2009/L-CTN công bố Luật trách nhiệm bồi thường của cơ quan nhà nước (Luật số 35/2009/QH12); quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án, thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2009/L-CTN công bố Luật trách nhiệm bồi thường của cơ quan nhà nước (Luật số 35/2009/QH12); quy định về trách nhiệm bồi thường của nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án, thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; kinh phí bồi thường và trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ đã gây ra thiệt hại.

Luật gồm 8 chương, 67 điều: Những quy định chung; trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng; trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động thi hành án; thiệt hại được bồi thường; kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả; trách nhiệm hoàn trả; điều khoản thi hành.

Người thi hành công vụ là người được bầu cử, phê chuẩn, tuyển dụng hoặc bổ nhiệm vào một vị trí trong cơ quan nhà nước để thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án hoặc người khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. Cơ quan có trách nhiệm bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ có hành vi trái pháp luật gây ra thiệt hại hoặc cơ quan khác theo quy định của Luật này. Việc giải quyết bồi thường được tiến hành trên cơ sở thương lượng giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường và người bị thiệt hại hoặc đại diện hợp pháp của họ, được trả một lần bằng tiền (trừ khi có thỏa thuận khác). Nhà nước không bồi thường đối với thiệt hại xảy ra trong các trường hợp: do lỗi của người bị  thiệt hại; người bị thiệt hại che dấu chứng cứ, tài liệu hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật trong quá trình giải quyết; do sự kiện bất khả kháng, tình thế cấp thiết.

Luật được đăng Công báo ngày 8/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article