Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm cho sự kiểm soát của cơ quan hải quan và cơ quan chức năng có liên quan, bao gồm khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 30/7/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/2009/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của khu phi thuế quan trong khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu.

Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu là khu vực địa lý có ranh giới xác định, được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng, có cổng và cửa ra vào bảo đảm cho sự kiểm soát của cơ quan hải quan và cơ quan chức năng có liên quan, bao gồm khu bảo thuế, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp, khu thương mại tự do và các khu có tên gọi khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động trong khu phi thuế quan gồm hoạt động thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, các hoạt động thương mại khác quy định tại Luật Thương mại; sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp, chế biến hàng hóa. Các đối tượng hoạt động trong khu phi thuế quan gồm: thương nhân Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; nhà đầu tư. Doanh nghiệp khu phi thuế quan được mua văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng từ nội địa Việt Nam để phục vụ điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại doanh nghiệp, Hàng hóa xuất, nhập khẩu vận chuyển ra, vào khu phi thuế quan phải chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về xuất, nhập khẩu. Các hoạt động thương mại khác được thực hiện theo quy định của Luật Thương mại và các văn bản pháp luật liên quan. Các chính sách ưu đãi về thuế và ưu đãi khác được thực hiện theo Nghị định số 29/2008/NÐ-CPcủa Chính phủ ngày 14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu và các quy định khác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article