Ngân hàng phải có trụ sở chính, được mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, được thành lập đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc để hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý, khai thác, bán tài sản trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho ngân hàng xử lý thu hồi nợ.

Ngày 16/7/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2009/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập và hoạt động.

Các ngân hàng thương mại bao gồm: ngân hàng thương mại Nhà nước (Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài (trong đó phải có một ngân hàng nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Ngân hàng phải có trụ sở chính, được mở sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, được thành lập đơn vị sự nghiệp, công ty trực thuộc để hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý, khai thác, bán tài sản trong quá trình xử lý tài sản bảo đảm tiền vay và tài sản mà Nhà nước giao cho ngân hàng xử lý thu hồi nợ. Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc. Ngân hàng thương mại Nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại liên doanh, ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài có Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc.

Ngân hàng được thực hiện các hoạt động theo quy định tại Chương III Luật các tổ chức tín dụng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng, các quy định hiện hành có liên quan của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trước khi thay đổi vốn điều lệ, ngân hàng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản. Sau khi đã thay đổi mức vốn điều lệ, ngân hàng phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh mức vốn điều lệ mới. Ngân hàng phải lập, trình bày và gửi các báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán,  báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính), báo cáo thống kê lên các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. Chậm nhất 30 ngày trước khi kết thúc năm tài chính, ngân hàng phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện để kiểm toán các báo cáo tài chính của mình. Các báo cáo hàng năm phải được gửi tới Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn tối đa 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Khi có nguy cơ mất khả năng chi trả cho khách hàng, ngân hàng phải báo cáo ngay với Ngân hàng Nhà nước về thực trạng tài chính, nguyên nhân, biện pháp đã áp dụng, biện pháp dự kiến áp dụng để khắc phục. Căn cứ báo cáo của ngân hàng, khả năng tự chấn chỉnh, kết quả thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ra quyết định đặt ngân hàng vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Ngân hàng giải thể trong các trường hợp sau: tự nguyện, hết thời hạn hoạt động, bị thu hồi Giấy phép hoạt động. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tuyên bố phá sản những ngân hàng lâm vào trình trạng phá sản và không có khả năng phục hồi hoạt động.

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009; thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article