Ngày 9/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 59/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn.
Ngày 9/9/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 59/2009/TT-BNNPTNT  hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn.

Thông tư hướng dẫn các tiêu chí xác định vùng sản xuất rau, quả, chè an toàn tập trung; tiêu chí cơ sở hạ tầng vùng sản xuất rau, quả, chè an toàn tập trung; nguồn vốn và nội dung đầu tư, hỗ trợ. Ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ đầu tư cho việc xúc tiến thương mại, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về rau quả chè an toàn, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế an toàn, chứng nhận, công bố sản xuất rau quả chè an toàn  phù hợp với VietGAP, chứng nhận, công bố, chế biến rau quả chè an toàn phù hợp HACCP, v.v…Mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân quyết định.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article