Các biện pháp quản lý bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn bao gồm: công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy; công bố tiêu chuẩn áp dụng; thực hiện ghi nhãn.
Ngày 30/6/2009, Bộ Khoa hoc và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BKHCN quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức sản xuất, xuất nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa và cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, sản phẩm hàng hóa có liên quan. Việc sản xuất, nhập khẩu sản phẩm hàng hóa phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định.

Sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Các biện pháp quản lý bắt buộc đối với loại sản phẩm, hàng hóa này bao gồm: công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy (thực hiện theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ); công bố tiêu chuẩn áp dụng; thực hiện ghi nhãn (theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. Riêng đối với hàng hóa nhập khẩu, doanh nghiệp phải thực hiện thêm khai báo xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 cuả Chính phủ). Các biện pháp quản lý bổ sung gồm: chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận về EMC (chứng nhận nhằm khẳng định các thiết bị, hệ thống thiết bị điện, điện tử hoạt động ổn định, không bị nhiễu và không gây nhiễu có hại đến thiết bị, hệ thống thiết bị khác và đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người); chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng; chứng nhận sản phẩm được lưu thông hợp pháp; chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc ISO 9001; chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn ISO 9001; dán nhãn sinh thái; phiếu an toàn hóa chất; chứng nhận hệ thống quản lý khác.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article