Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ gia đình có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/8/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 161/2009/TT-BTC  hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản.

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng là cá nhân chuyển nhượng. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân đối với nhận thừa kế, nhận quà tặng là cá nhân được nhận quà tặng, thừa kế. Trường hợp bất động sản chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng thuộc sở hữu của nhiều người thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là từng cá nhân sở hữu bất động sản đó. Tạm thời chưa thu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ gia đình có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị bất động sản góp vốn vào doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Cá nhân góp vốn bằng bất động sản vào doanh nghiệp, nếu được chia lợi nhuận phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn; nếu chuyển nhượng phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác thì nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, đồng thời phải truy nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn vào doanh nghiệp.

Thông tư hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế đối với một số trường hợp chuyển ngượng bất động sản (thế chấp, bảo lãnh vay vốn, thanh toán tại ngân hàng, tổ chức tín dụng; thanh toán với tổ chức, cá nhân khác; chuyển đổi đất cho nhau giữa các cá nhân; cá nhân góp vốn xây dựng nhà để hưởng quyền mua căn hộ v….); việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh trước năm 2009 nhưng chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; giá chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản được áp dụng theo một trong hai thuế suất: 25% tính trên thu nhập chịu thuế; 2% tính trên giá chuyển nhượng

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/9/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn tại Công văn số 16181/BTC-TCT ngày 31/12/2008, Công văn số 762/BTC-TCT ngày 16/1/2009 của Bộ Tài chính. Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article