Chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp internet trên địa bàn, doanh nghiệp internet và doanh nghiệp hoạt động công nghệ thông tin phải báo cáo về hoạt động internet trên địa bàn,  hoạt động internet và hoạt động công nghệ thông tin.

Ngày  23/7/20009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông tại Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT.

Chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp internet trên địa bàn, doanh nghiệp internet và doanh nghiệp hoạt động công nghệ thông tin phải báo cáo về hoạt động internet trên địa bàn,  hoạt động internet và hoạt động công nghệ thông tin. Chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp bưu chính chuyển phát, doanh nghiệp chuyển phát do Sở cấp phép, doanh nghiệp bưu chính chuyển phát, doanh nghiệp bưu chính-chuyển phát có thanh toán quốc tế phải báo cáo về hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn;hoạt động bưu chính, chuyển phát; thanh toán quốc tế dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp internet phải báo cáo về hoạt động viễn thông trên địa bàn; hoạt động viễn thông; thanh toán quốc tế dịch vụ viễn thông-internet. Các báo cáo thống kê được thực hiện dưới 2 hình thức: bằng văn bản và bằng điện tử. Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, cơ sở kinh doanh ở một tỉnh/thành phố thì phải chỉ định một đơn vị làm đầu mối báo cáo Sở. Tại một tỉnh/thành phố mà doanh nghiệp hoặc chưa có chinh nhánh hoặc không mở chi nhánh hoặc tổ chức kinh doanh theo cấp vùng (gồm nhiều tỉnh/thành phố) thì trưởng chi nhánh phụ trách vùng tương ứng hoặc lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt báo cáo gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố đó.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/10/2009. Bãi bỏ Quyết định số 1141/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính-Viễn thông ban hành tạm thời chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Tiếp đó, ngày 24/7/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông, áp dụng đối với Cục Báo chí, Cục Xuất bản, Cục Quản lý phát thanh tryền hình và thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT. Thông tư được đăng Công báo ngày 27/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article