Ngày 11/8/20009, Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã ban hành Thông tư số 16/2009/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 11/8/20009, Ngân hàng Nhà nước Việt nam đã ban hành Thông tư số 16/2009/TT-NHNN  sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article