Hai ngành có trách nhiệm phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch phát triển gắn liền với bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác phối hợp được thực hiện thống nhất từ trung ương tới địa phương. Khi xử lý các vấn đề do hai ngành phối hợp, cần có sự trao đổi, thống nhất giữa hai ngành trước khi quyết định.
Ngày 22/7/2009, Liên Bộ Công an, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã ban hành   quy định nội dung và biện pháp phối hợp giữa hai ngành công an và du lịch nhằm đảm bảo an ninh, trât tự trong hoạt động du lịch của công an các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở Trung ương và địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch.

Hai ngành có trách nhiệm phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch phát triển gắn liền với bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác phối hợp được thực hiện thống nhất từ trung ương tới địa phương. Khi xử lý các vấn đề do hai ngành phối hợp, cần có sự trao đổi, thống nhất giữa hai ngành trước khi quyết định.

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch có trách nhiệm chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và thuần phong mỹ tục của dân tộc; quản lý khách du lịch theo hợp đồng, chương trình du lịch đã ký kết; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong việc phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến khách du lịch; cung cấp kịp thời cho cơ quan công an nếu phát hiện khách du lịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Người đứng đầu doanh nghiệp du lịch chịu trách nhiệm toàn diện đối với cơ quan, doanh nghiệp mình phụ trách về công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp an toàn.

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, được đăng Công báo ngày 18/8/2009; thay thế Thông tư liên tịch số 767/LB-NV-DL ngày 8/9/1993 của liên Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Tổng cục Du lịch về việc phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động, kinh doanh du lịch.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article