Ngày 23/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2009/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong việc tuân thủ các hoạt động của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Ngày 23/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2009/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán trong việc tuân thủ các hoạt động của Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện công tác giám sát dựa trên thông tin từ các nguồn: Báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán; Báo cáo của các công ty chứng khoán; Báo cáo của các công ty đại chúng; Báo cáo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên thị trường và các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tin đồn. Nội dung giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm: giám sát việc ban hành các văn bản quy định về hoạt động nghiệp vụ chứng khoán, quy chế thành viên chứng khoán, quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.., trình tự, thủ tục ban hành văn bản; quản lý giao dịch chứng khoán; quản lý, giám sát thành viên lưu ký; quản lý niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán; tổ chức đấu giá cổ phần, đấu thầu trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán; cấp và quản lý mã chứng khoán; bồi thường thiệt hại cho khách hàng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; hoạt động sửa lỗi sau giao dịch; cung cấp thông tin liên quan đến việc sở hữu chứng khoán theo yêu cầu v.v….Tổ chức, cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện giám sát có hành vi gây nhiễu, gây khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động đúng quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; không giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm thì tùy tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article