Tiếp theo Thông tư số 24/2009/TT-BXD, ngày 29/7/2009, Bộ Xây dựng tiếp tục ban hành Thông tư số 25/2009/TT-BXD hướng về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình theo Điều 36, Điều 40 , Điều 57 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Tiếp theo Thông tư số 24/2009/TT-BXD, ngày 29/7/2009, Bộ Xây dựng tiếp tục ban hành Thông tư số 25/2009/TT-BXD hướng về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình theo Điều 36, Điều 40 , Điều 57 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư hướng dẫn cụ thể quy định về điều kiện năng lực của cơ sở đào tạo; đăng ký, thẩm định, công nhận các cơ sở đào tạo; về công tác tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ; quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động tổ chức, bồi dưỡng nghiệp vụ… Thông tư ban hành 02 Phụ lục về Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2009; thay thế Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 14/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công công trình xây dựng; Quyết định số 1857/QĐ-BXD ngày 29/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article