Ngày 22/7/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BXD quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Ngày 22/7/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 24/2009/TT-BXD quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP  ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Thông tư quy định chi tiết về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính của chủ đầu tư, nhà thầu tham gia dự án đầu tư xây dựng công trình; việc công bố vi phạm hành chính trên trang tin điện tử của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh; về xử phạt chủ đầu tư vi phạm quy định về lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng, trật tự xây dựng, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình; về xử phạt nhà thầu lập hồ sơ đồ án quy hoạch và hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định, vi phạm quy định về an toàn thi công xây dựng; về xử phạt tổ chức, cá nhân đào tạo cấp các giấy chứng nhận không đúng quy định; về tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề và thu hồi giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo; về thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt bổ sung của Chủ tịch UBND cấp huyện; về áp dụng hệ thống biểu mẫu xử lý phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 23/2009/NĐ-CP; về giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng và về xử lý công trình vi phạm trật tự xây đựng đã được xử lý vi phạm trước ngày Nghị định số 23/2009/NĐ-CP có hiệu lực những chưa xử lý dứt điểm

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/8/2009, có hiệu lực từ ngày 9/9/2009, thay thế Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 31/1/2005 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article