Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09/01/2009 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Cục Phát triển doanh nghiệp được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì Dự thảo Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, Nghị quyết số 01/2009/NQ-CP ngày 09/01/2009 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009, Cục Phát triển doanh nghiệp được Lãnh đạo Bộ giao chủ trì Dự thảo Nghị định về Đăng ký doanh nghiệp thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
Xem nội dung dự thảo tại đây:
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article