Để phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ngày 22/7/2009, Liên Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 150/2009/TTLT-BTC-BQP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngày 2/6/2009, Bộ Tài chính phủ, Bộ Quốc phòng đã có Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và thu Ngân sách Nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Để phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, ngày 22/7/2009, Liên Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư liên tịch số 150/2009/TTLT-BTC-BQP sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư liên tịch số 43/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 02/06/2005 nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 8/8/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article