Luật gồm 7 chương, 49 điều: Những quy định chung; Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước khác và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; Quản lý nợ Chính phủ; Quản lý bảo lãnh Chính phủ; Quản lý nợ của chính quyền địa phương; Tổ chức thông tin về nợ công.

Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 05/2009/L-CTN công bố Luật Quản lý nợ công (Luật số 29/2009/QH12).

Với phạm vi điều chỉnh về quản lý nợ công (hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công), Luật gồm 7 chương, 49 điều: Những quy định chung; Nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước khác và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; Quản lý nợ Chính phủ; Quản lý bảo lãnh Chính phủ; Quản lý nợ của chính quyền địa phương; Tổ chức thông tin về nợ công. Luật được đăng Công báo ngày 7/8/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article