Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 12/2009/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày 29/6/2009, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 12/2009/L-CTN công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 36/2009/QH12).

Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005. Các điều được sửa đổi bổ sung lần này là Điều 3 (đối tượng quyền sở hữu trí tuệ), Điều 4 (giải thích từ ngữ), Đều 7 (giới hạn quyền sở hữu trí tuệ), Điều 8 (chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ), Điều 14 (các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả), Điều 25 (các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả nhuận bút, thù lao), Điều 26 (các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả nhuận bút, thù lao), Điều 27 (thời hạn bảo hộ quyền tác giả), Điều 30 (quyền của nhà xuất bản, ghi âm, ghi hình), Điều 33 (các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả nhuận bút, thù lao), Điều 41 (chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền), Điều 42 (chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước), Điều 87 (quyền đăng ký nhãn hiệu), Điều 90 (nguyên tắc nộp đơn đầu tiên), Điều119 (thời hạn xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp), Điều 134 (quyền sử dụng trước đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp), Điều 154 (điều kiện kinhnh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp), Điều 157 (tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền đối với giống cây trồng), Điều 160 (tính khác biệt của giống cây trồng), Điều 163 (tên của giống cây trồng), Điều 165 (đăng ký quyền đối với giống cây trồng), Điều 186 (quyền của chủ bằng bảo hộ), Điều 187 (mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ), Điều 190 (hạn chế quyền của chủ bằng bảo hộ giống cây trồng), Điều 194 (chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng), Điều 201 (giám định  về sở hữu trí tuệ), Điều 211 (hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị xử phạt vi phạm hành chính), Điều  214 (các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả), Điều 218 (thủ tục áp dụng các biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải quan), Điều 220 (điều khoản chuyển tiếp).

Luật được đăng Công báo ngày 12/8/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article