Bộ thủ tục này gồm 6 lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 2. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; 3. Đầu tư tại Việt Nam; 4. Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; 5. Đấu thầu và 6. Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1086/QĐ-BKH ngày 10/8/2009 ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ thủ tục này gồm 6 lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 1. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; 2. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã; 3. Đầu tư tại Việt Nam; 4. Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; 5. Đấu thầu và 6. Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Trường hợp thủ tục hành chính trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1086/QĐ-BKH  nói trên được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article