Ngày 1/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2009/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 1/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2009/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối tượng chịu phí, lệ phí là các công việc liên quan đến cấp các loại giấy phép liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Người nộp phí, lệ phí là các tổ chức, cá nhân có các hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán ghi trong Biểu mức thu phí, lệ phí quy định tại Điều 1 Thông tư này. Khi được cấp phép hành nghề, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp toàn bộ số lệ phí một lần khi được cấp phép. Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán là khoản thu ngân sách nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 18/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các nội dung quy định về phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định tại Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article