Ngày 17 tháng 1 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTC sửa đổi qui định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Ngày 17 tháng 1 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2013/TT-BTC sửa đổi qui định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính, mức lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm.

Nay, lãi suất này được sửa đổi, hạ xuống mức 10,2%/năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chủ đầu tư các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article