Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013 của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2013 của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Tổng hợp tình hình hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2012 và kế hoạch năm 2013, VnEconomy xin giới thiệu một số con số đáng chú ý trong báo cáo này.

Kế hoạch kinh doanh của 73 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước cho thấy, các chỉ tiêu vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tổng tài sản đều dự kiến cao hơn so với thực hiện năm 2012, tuy nhiên, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách đều giảm.

Trong đó, chỉ tiêu vốn điều lệ năm 2013 tăng trên 13%, lương bình quân tăng 7,77% so với thực hiện 2012; còn chỉ tiêu doanh thu 2013 bằng 95,89% so với thực hiện năm 2012; chỉ tiêu lợi nhuận và nộp ngân sách 2013 lại chưa bằng 80% thực hiện của năm 2012.

Tính đến hết năm 2012, số lao động làm việc tại 73 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước đạt 1,043 triệu người, với lương bình quân đạt 6,88 triệu đồng/người/tháng. Năm 2013, số lao động dự kiến tăng lên hơn 1,058 triệu người, lương bình quân mỗi tháng đạt 7,41 triệu/người, tăng 7,77% so với thực hiện năm 2012.

http://infotv.vn/images/stories/hoant/consodn1.jpg

Tổng hợp tình hình hoạt động của 73 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng) và kế hoạch 2013 - Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2013, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có kế hoạch tăng vốn đầu tư thêm khoảng 124 nghìn tỷ, tương đương tăng 32,46% so với năm 2012 lên 506.995 tỷ đồng.

Ngoại trừ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng quản lý có kế hoạch giảm vốn đầu tư trong năm 2013 so với 2012, còn lại các ngành đều muốn tăng vốn đầu tư. Cụ thể, doanh nghiệp ngành Giao thông vận tải muốn tăng vốn đầu tư thêm 65,16%, kế đến là doanh nghiệp ngành Nông nghiệp tăng 45,94%, Công Thương tăng 19,96%, Xây dựng tăng 12,95%,....

http://infotv.vn/images/stories/hoant/consodn2.jpg

Vốn đầu tư thực hiện 2012 (đơn vị: tỷ đồng) và dự kiến kế hoạch đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo cơ quan quản lý - Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

http://infotv.vn/images/stories/hoant/consodn3.jpg

Vốn đầu tư năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng) và dự kiến kế hoạch đầu tư của 8 tập đoàn kinh tế nhà nước năm 2013 - Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  Kết quả kinh doanh năm 2012 (đơn vị: tỷ đồng) và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của 8 tập đoàn kinh tế nhà nước - Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Nguồn: http://doanhnhan.vneconomy.vn/20130117023542739P0C5/suc-khoe-tap-doan-tong-cong-ty-nha-nuoc-qua-cac-con-so.htm )

Phong Lam ST

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article