Ngày 24/12/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6023/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển DNNVV thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm giai đoạn 2011-2015 của quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012.

Ngày 24/12/2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6023/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển DNNVV thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên Kế hoạch phát triển DNNVV 5 năm giai đoạn 2011-2015 của quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1231/QĐ-TTg ngày 07/9/2012.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng cao vào phát triển kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô. Ngoài mục tiêu tổng thể nêu trên, Kế hoạch cũng xác định một số mục tiêu cụ thể: (i) Số DNNVV thành lập mới dự kiến tăng thêm 7%/năm, (ii) DNNVV của thành phố tạo thêm khoảng trên 700.000 chỗ làm mới, (iii) Tỷ lệ DNNVV tham gia trực tiếp vào xuất khẩu đạt 8%-10%, (iv) DNNVV đóng góp khoảng trên 30% vào Ngân sách nhà nước của thành phố, (v) có khoảng 300 DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đến cuối năm 2015, và (vi) đáp ứng cơ bản về mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV.

Để đạt được các mục tiêu đó, Kế hoạch đưa ra 8 nhóm giải pháp, bao gồm:

- Nhóm giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về gia nhập, hoạt động và rút lui khỏi thị trường của doanh nghiệp.

- Nhóm giải pháp hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng và mặt bằng sản xuất kinh doanh cho DNNVV.

- Nhóm giải pháp hỗ trợ đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới trong các DNNVV.

- Nhóm giải pháp phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị cho các DNNVV.

- Nhóm giải pháp đẩy mạnh hình thành các cụm liên kết ngành, cụm ngành công nghiệp cho DNNVV.

- Nhóm giải pháp cung cấp thông tin hỗ trợ DNNVV và xúc tiến mở rộng thị trường cho DNNVV.

- Nhóm giải pháp xây dựng hệ thống tổ chức trợ giúp phát triển DNNVV.

- Nhóm giải pháp về quản lý thực hiện kế hoạch phát triển DNNVV.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội được giao chủ trì tổ chức triển khai kế hoạch phát triển DNNVV giai đoạn 2011-2015.

 Bich Thuy

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article