Ngày 14 tháng 1 năm 2013, Thủ tướng đã ký Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc dán nhãn năng lượng cho sản phẩm.

Ngày 14 tháng 1 năm 2013, Thủ tướng đã ký Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc dán nhãn năng lượng cho sản phẩm.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 21/2011/NĐ-CPngày 29 tháng 11 năm 2011của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng  lượng tiết kiệm và hiệu quả thì phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Nhãn năng lượng gồm 2 loại:

  1. Nhãn so sánh là nhãn cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng, loại năng lượng sử dụng, hiệu suất năng lượng và các thông tin khác giúp người tiêu dùng so sánh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường để nhận biết và lựa chọn phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng;
  2. Nhãn xác nhận là nhãn chứng nhận phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao nhất so với phương tiện, thiết bị khác cùng loại.

Doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng có trách nhiệm hàng năm gửi báo cáo tới Sở Công thương tại địa phương.

Điểm b khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện quy định: ”Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc” đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp.

Nay, Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn áp dụng việc dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc như sau:

- Đối với các thiết bị gia dụng (đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt lồng đứng sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện): từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

- Đối với các thiết bị gia dụng: Tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy thu hình (từ ngày 01 tháng 01 năm 2014).

- Đối với nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối ba pha, động cơ điện (từ ngày 01 tháng 7 năm 2013).

Về lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu: Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg nói trên quy định “không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu từ ngày 01 tháng 01 năm 2014” (đối với nhóm thiết bị gia dụng).

Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg sửa đổi quy định nói trên theo hướng lùi thời hạn thêm 01 năm. Như vậy,  kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, việc nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu không được phép.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article