Ngày 7 tháng 1 năm 2013, Chính  phủ đã ban hành Nghị định số 04/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng vcông chứng viên, tchức và hoạt động công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Ngày 7 tháng 1 năm 2013, Chính  phủ đã ban hành Nghị định số 04/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng vcông chứng viên, tchức và hoạt động công chứng và quản lý nhà nước về công chứng.

Về công chứng viên, Nghị định quy định và hướng dẫn cụ thể về chế độ hành nghề của công chứng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng, bổ nhiệm - miễn nhiệm  công chứng viên, Điều kiện hành nghề công chứng.

Theo đó, công chứng viên phải hành nghề chuyên trách; không được đồng thời hành nghề khác, không được kiêm nhiệm các chức danh tư pháp như luật sư, đấu giá viên, trọng tài viên, thừa phát lại hoặc các chức danh tư pháp khác. Công chứng viên đang hành nghề công chứng có nghĩa vụ tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật hoặc theo Điều lệ của tổ chức xã hội nghề nghiệp của công chứng viên.

Về tổ chức và hoạt động công chứng: Nghị định hướng dẫn cụ thể về thành lập tổ chức hành nghề công chng đăng ký hoạt động, trụ sở của Văn phòng công chứng, chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng, việc chấm dt- tạm ngừng hoạt động Văn phòng công chứng, công chng hợp đồng ủy quyền, con dấu,  phí, lệ phí trong hoạt động công chứng

Việc thành lập Phòng công chứng và Văn phòng công chứng phải tuân theo Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khuyến khích việc thành lập các Văn phòng công chứng. Hồ sơ đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng bao gồm: Đơn đăng ký hoạt động; Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Văn phòng công chứng; Giấy tờ chứng minh nơi đăng ký thường trú tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở Văn phòng công chứng của công chứng viên. Bộ hồ sơ này được nộp trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp. Nếu có thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh thì Văn phòng công chứng phải thông báo bằng văn bản cho STư pháp nơi đăng ký hoạt động trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi.

Văn phòng công chứng được ký hợp đồng lao động với công chứng viên, phải đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đng với Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đăng ký hoạt động.

Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền công chứng các hợp đng, giao dịch về bất động sản theo quy định tại Điều 37 Luật Công chứng, bao gồm cả các hợp đồng giao dịch vchuyn nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyn sử dụng đt, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở.

Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập có nhu cầu chuyển đổi thành Văn phòng công chứng được tchức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh phải có hsơ đnghị chuyn đi trìnhy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong trường hợp này, bộ hồ sơ (gồm đề án chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng; bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng; bản chính Quyết định thành lập Văn phòng công chứng trước đây) được nộp cho Sở Tư pháp để được Sở Tư pháp xem xét, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của STư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do; người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Nếu không đáp ứng điều kiện hoạt động, Văn phòng Công chứng bị tạm ngừng hoạt động. Thời gian tạm ngừng tối đa là ba tháng. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, Văn phòng công chứng phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ khác, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với người lao động, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Tổ chức hành nghề công chứng chịu sự kiểm tra, thanh tra của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013 và thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng.

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article