Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dụng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 205/2009/TT-BTC ngày 26/10/2009.

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dụng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được Bộ Tài chính hướng dẫn tại Thông tư số 205/2009/TT-BTC  ngày 26/10/2009.

Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động hoặc cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cơ sở sản xuất mới thành lập tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế v.v… nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 của Thông tư thì được thực hiện thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư này. Hồ sơ hoàn thuế gồm: văn bản đề nghị hoàn thuế, bảng kê khai tổng hợp số thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phát sịnh của các tờ khai hải quan đã đóng dấu xác nhận của cơ quan hải quan; bảng kê các tờ khai hải quan đã đóng dấu xác nhận của cơ quan hải quan. Cơ sở kinh doanh lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, kiểm tra hồ sơ và thông báo cho cơ sở kinh doanh trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ kết quả xác định hồ sơ hoàn thuế đã đủ điều kiện hoàn thuế và yêu cầu doanh nghiệp nộp chứng từ để cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế.

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/11/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article