Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản đó.

Ngày 20/10/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; áp dụng cho doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Khấu hao tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian sử dụng tài sản đó. Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệp phải có bộ hồ sơ riêng, được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi tài sản cố định và được phản ánh trong sổ theo dõi tài sản cố định. Tất cả các tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ một số trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao tài sản cố định được thực hiện bắt đầu tư ngày mà tài sản đó tăng hoặc giảm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán tăng, giảm tài sản cố định theo quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp. Nội dung các phương pháp khấu hao được ban hành tại Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư này. Doanh nghiệp đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà mình lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện trích khấu hao. Phương pháp khấu hao này phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định trừ khi có sự thay đổi trong cách thức sử dụng tài sản đó để lại lợi ích cho doanh nghiệp hoặc khi có thay đổi đáng kể cách thức ước tính thu hồi lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi phương pháp trích khấu hao tối đa hai lần trong quá trình sử dụng và phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/11/2009, có hiệu lực thi hành sau kể từ ngày 1/1/2010; thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article