Mức lương tối thiểu áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I,II,III và IV lần lượt là 980.000 đồng/tháng, 880.000 đồng/tháng, 810.000 đồng/tháng và 730.000 đồng/tháng.

Ngày 30/10/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2009/NĐ-CP  quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I,II,III và IV lần lượt là 980.000 đồng/tháng, 880.000 đồng/tháng, 810.000 đồng/tháng và 730.000 đồng/tháng (Danh mục các địa bàn thuộc các vùng ban hành kèm theo Nghị định này). Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 70% so với mức lương tối thiểu vùng nói trên. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định được đăng Công báo ngày 14/11/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. Bãi bỏ Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article