Căn cứ vào Danh mục này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường trung học cơ sở.

Ngày 11/8/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở.

Căn cứ vào Danh mục này, các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các trường trung học cơ sở.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/9/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article