Quy chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khai thác mỏ khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước về khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên; tổ chức, cá nhân có hoạt động khảo sát, thăm dò, quy hoạch, thiết kế, nghiên cứu, đào tạo, quản lý kỹ thuật hoặc trực tiếp sản xuất, làm việc trên các mỏ lộ thiên.

Ngày 7/7/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 20/2009/TT-BCT  quy định Quy chuẩn quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khai thác mỏ khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên trên lãnh thổ Việt Nam; tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước về khoáng sản bằng phương pháp lộ thiên; tổ chức, cá nhân có hoạt động khảo sát, thăm dò, quy hoạch, thiết kế, nghiên cứu, đào tạo, quản lý kỹ thuật hoặc trực tiếp sản xuất, làm việc trên các mỏ lộ thiên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 19/8/2009 và có hiệu lực thi hành sau 90 ngày, kể từ ngày ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article