Ngày 30/6/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BXD quy định một số nội dung quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, hoạt động xây dựng, các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngày 30/6/2009, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2009/TT-BXD quy định một số nội dung quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng, hoạt động xây dựng, các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định trách nhiệm Ban Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế trong việc chấp thuận bằng văn bản về vị trí, quy mô xây dựng đối với các dự án nhóm B, C đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa có trong quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; chấp thuận việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, khu kinh tế; tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư xây dựng; trực tiếp có ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, nhóm C và gửi hồ sơ dự án tới các Bộ quản lý công trình chuyên ngành quy định tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009; thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật công trình trong khu công nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Phần III  Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008; cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng trong khu kinh tế theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ những công trình quy định tại khoản 2, 3 Điều 4 của Thông tư này; giám sát, nghiệm thu chất lượng công trình thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư và các công trình có chuyển giao cho Bản Quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007; xem xét, lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan về tổng mức vốn đầu tư đối với các dự án có chuyển giao cho Nhà nước hoặc các dự án được hưởng ưu đãi của Nhà nước trong khu công nghiệp, khu chế xuất v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/7/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article