Các doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh bao gồm:  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; T ập đoàn Viễn thông Quân đội;  Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;  Công ty Thông tin Di động.

Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Danh mục doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông quan trọng mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh tại Thông tư số 18/2012/TT-BTTTT.

Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông, nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường mà Nhà nước cần quản lý cạnh tranh bao gồm:

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;

- Công ty Cổ phần Viễn thông FPT;

- Công ty Thông tin Di động.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và thay thế cho Quyết định số 1622/QD-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Ban hành danh mục dịch vụ và doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông chiếm thị phần khống chế.

 

 

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article