Ngày 21 tháng 1 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Ngày 21 tháng 1 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Trước đây, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC  ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế là 5%.

Nay, mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi cho mặt hàng này được giảm xuống, chỉ còn 3%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2013 .

Minh Tú

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article