Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân có sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 28 tháng 12 năm 2012, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ sở, cá nhân có sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo lĩnh vực hoạt động, tùy điều kiện làm việc, Thông tư nói trên đã bổ sung 24 nghề/công việc nặng nhọc, nguy hiêm (8 trong lĩnh vực khai khoáng; 8 trong lĩnh vực hóa chất, 9 trong lĩnh vực hải quan, 26 trong lĩnh vực giao thông vận tải, 2 trong lĩnh vực sản  xuất thuốc lá, 3 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, 10 trong lĩnh vực cơ yếu, 4 trong lĩnh vực thủy sản, 23 trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy, 1 trong lĩnh vực môi trường  đô thị và 30 trong lĩnh vực điện lực.

Người sử dụng lao động (trong đó có doanh nghiệp) có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động làm các nghề, công việc trong Danh mục bổ sung được hưởng chế độ bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội quy định tại Bộ luật Lao động, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Người lao động làm các nghề, công việc như các nghề, công việc ban hành tại Thông tư này và các Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995, Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996, Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996, Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999, Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000, Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì được áp dụng và được hưởng các chế độ về bảo hộ lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội như các nghề, công việc đã ban hành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

                                                Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article