Kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2013, hàng hóa lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hóa trong quá trình vận chuyển, trưng bày, khuyến mại và lưu giữ trong quá trình mua bán hàng hóa (trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu  từ cửa khẩu về kho lưu giữ) phải chịu sự  kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Ngày 12 tháng 12 năm 2012, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, trừ hàng hóa đặc dụng của quốc phòng, an ninh.

Theo đó, kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2013, hàng hóa lưu thông trên thị trường bao gồm: hàng hóa trong quá trình vận chuyển, trưng bày, khuyến mại và lưu giữ trong quá trình mua bán hàng hóa (trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu  từ cửa khẩu về kho lưu giữ) phải chịu sự  kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Phương thức:

- Kiểm tra theo kế hoạch hàng năm. Việc kiểm tra theo kế hoạch không cần báo trước cho cơ sở kinh doanh.

- Kiểm tra đột xuất: Việc kiểm tra theo phương thức này được thực hiện trong trường hợp có khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa, hay có thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước/nước ngoài về hàng hóa không đảm bảo chất lượng, hoặc kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa không bảo đảm chất lượng hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Nội dung:

- Kiểm tra về nhãn hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn hàng hóa, công bố tiêu chuẩn thì đoàn kiểm tra yêu cầu tạm dừng việc bán hàng hóa và thông báo với cơ quan kiểm tra chất lượng hàng hóa để cơ quan ra thông báo tạm dừng lưu thông hàng hóa. Người bán hàng phải liên hệ với người sản xuất, người nhập khẩu để thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. Cơ quan kiểm tra chỉ ra thông báo hàng hóa tiếp tục được lưu thông trên thị trường khi người bán hàng hóa đã khắc phục đạt yêu cầu và báo cáo bằng văn bản tới cơ quan kiểm tra. Trường hợp người bán hàng vẫn tiếp tục vi phạm, không chấp hành các yêu cầu của cơ quan kiểm tra thì sau 7 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận về sự tiếp tục vi phạm của người bán hàng thì tùy theo mức độ vi phạ, quy mô ảnh hưởng, cơ quan kiểm tra sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương hoặc trung ương (tên người bán hàng, địa chỉ nơi bán hàng, sự không phù hợp của hàng hóa).

- Kiểm tra chất lượng hàng hóa (điều kiện bảo quản hàng hóa, sự phù hợp của hàng hóa đối với quy chuẩn kỹ thuật công bố, …).

Trong trường hợp hàng hóa có kết quả thử nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, chứng nhận hợp quy hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, đoàn kiểm tra báo cáo với cơ quan kiểm tra, lập biên bản niêm phong hàng hóa còn tồn ở cơ sở được kiểm tra, yêu cầu người bán hàng cung cấp các thông tin cần thiết. Tương tự như khi kiểm tra nhãn hàng hóa, cơ quan kiểm tra chỉ thông báo hàng hóa được khi người bán hàng đã khắc phục vi phạm. 

Trường hợp hàng hóa vi phạm nghiêm trọng về nhãn, hàng hóa có bằng chứng trực quan thấy nguy hiểm, có kết quả thử nghiệm mẫu không phù hợp tiêu chuẩn công bố, người bán hàng không thực hiện yêu cầu trong thông báo tạm dừng lưu thông thì cơ quan kiểm tra chuyển hồ sơ và kiến nghị người/cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ban hành kèm theo Thông tư là hệ thống 14 mẫu biểu sử dụng trong việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường  (kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, biên bản kiểm tra, biên bản lấy mẫu, tem niêm phong mẫu, thông báo kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu chất lượng, báo cáo về công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa v.v…).

Thông tư  này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 1 năm 2013, thay thế Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 2 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Phong Lâm

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article