Ngày 21 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số  40/2012/TT-BCT quy định cp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quảncủa Bộ Công Thương.

Ngày 21 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 40/2012/TT-BCT quy định cp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quảncủa Bộ Công Thương.

Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thtục xác nhn nội dung quảng cáo tên sản phẩm, thành phần cấu tạo, công dụng của sn phm, hướng dẫn sử dụng, bảo quản sn phm, các cảnh báo (nếu có) tác dụng cho một hoặc một nhóm đối tượng đối với rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, du thực vật, sản phm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo; áp dụng với các tchức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói, kinh doanh sản phm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sn phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam (sau đây gọi là cơ sở) và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, cơ sở muốn quảng cáo phải có nội dung quảng cáo được xác nhận. Cơ sở đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo chỉ được quảng cáo thực phẩm theo đúng nội dung đã được xác nhận, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm còn hiệu lực. Cơ sở chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với việc kê khai và nội dung đăng ký quảng cáo thực phẩm theo quy định và phải tạm dừng qung cáo thực phẩm có nội dung không phù hợp trong quá trình kim tra trên thị trường.

Hồsơ đăng ký các nhận nội dung quảng cáo bao gồm:

- Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

- Bn sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực;

- Bn sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có hiệu lực;

- Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm đúng như nội dung đăng ký quảng cáo;

- Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết...);

- Giấy ủy quyền quảng cáo hoặc hp đồng thuê dịch vụ quảng cáo đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ qung cáo.

Lưu ý, một hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo chỉ áp dụng cho nội dung quảng cáo của một loại sản phm thực phẩm.

Đối với hồ sơ đăng ký lại bao gồm: Giấy đề nghị xác nhận nội dung qung cáo thực phẩm; Bản thuyết minh kèm theo các tài liệu sửa đi, bsung liên quan đến nội dung quảng cáo thực phm đã thay đổi; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực của cơ quan có thm quyền; và bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết...).

Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc ktừ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo (Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương, SCông Thương cấp tỉnh) này phải thẩm trabộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bsung hồ sơ theo đúng quy định. Trong thời gian không quá 15 (mười lăm) ngàym việc kể tngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo tiến hành thm định, thu phí, lệ phí theo quy định và thông báo kết quả thm định nội dung quảng cáo cho cơ sdưới hình thức cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm. Trường hợp thẩm định không đạt yêu cầu, thông báo bằng văn bản tới cơ sở và nêu những yêu cầu cần bổ sung, hoàn thiện. Trường hợp Giấy xác nhận nội dung qung cáo đã được cấp nhưng bị mất, thất lạc hoặc bị hư hng, cơ sở phải có văn bn đề nghị cấp lại gi tới cơ quan có thẩm quyn đã cp Giy xác nhận nội dung quảng cáo để được xem xét cấp lại. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc ktừ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo xem xét cấp lại cho cơ sở, trường hợp từ chối cấp lại, phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Nội dung quảng cáo sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm được sử dụng trên nhiều hình thức quảng cáo khác nhau (trên phương tiện thông tin đại chúng, trên bao bì, tờ rơi áp phích, sách báo...)được phép qung cáo trên phạm vi toàn quốc.

Ban hành kèm Thông tư số 40/2012/TT-BCT nói trên là 02 Phụ lục về mẫu Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (áp dụng cho đăng ký lần đầu và đăng ký lại), 01 Phụ lục về mẫu Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

Thông tư này có hiệu lực ktừ ngày 03 tháng 02 năm 2013.

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article