Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi vừa được Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 3 tháng 1 năm 2013.

Quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi vừa được Bộ Công thương sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 01/2013/TT-BCT ngày 3 tháng 1 năm 2013.

Nếu như trước đây, người đề nghị cấp C/O ưu đãi là bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất thì quy định mới nêu rõ: Người đề nghị cấp C/O ưu đãi là thương nhân Việt Nam bao gồm người xuất khẩu, nhà sản xuất, người đại diện hợp pháp của người xuất khẩu hoặc nhà sản xuất (bỏ quy định về đề nghị cấp C/O ưu đãi của người đại diện có giấy ủy quyền hợp pháp của người xuất khẩu hoặc sản xuất).

Đồng thời, trước đây hồ sơ đề nghị cấp C/O gồm 8 loại giấy tờ, nay quy định mới bổ sung các giấy tờ cần có của hồ sơ trong trường hợp hàng hóa xuất khẩu gửi kho ngoại quan. Đó là:

- Tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan có xác nhận hàng đến cửa khẩu xuất của cơ quan Hải quan và phiếu xuất kho: 01 (một) bản sao đóng dấu sao y bản chính của thương nhân;

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa thương nhân Việt Nam với khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu ở nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân; hoặc

- Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa khách hàng nước ngoài gửi hàng tại kho ngoại quan với người nhập khẩu tại nước có Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam, trong đó có quy định thương nhân Việt Nam giao hàng cho người nhập khẩu: 01 (một) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2013.

Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article