Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 5 tháng 1 năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc quy định kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam Hà Nam được phép chi cho việc thuê chuyên gia giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp (mức chi 300.000 đồng/lần - ý kiến tham gia bằng văn bản), xây dựng các chuyên đề của chương trình (mức chi 250.000 đồng/chuyên đề), xây dựng các báo cáo chương trình (mức chi 400.000 đồng/báo cáo), tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của chương trình (mức chi là 1.200.000 đồng/chương trình), v.v… Các hoạt động họp, góp ý nội dung đề án xây dựng mạng lưới tư vấn pháp luật; họp góp ý, thẩm định quy chế hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật… cũng nằm trong nội dung được phép sử dụng kinh phí. Luật gia, Tư vấn viên pháp luật và cộng tác viên tư vấn pháp luật tham gia tư vấn pháp luật được chi 25.000 đồng/giờ tư vấn.

Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp, gồm: i) Ngân sách nhà nước cấp; ii) Đóng góp của các doanh nghiệp; iii) Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article