Quyết định số 73/QĐ-PTDN ngày 04 tháng 02 năm 2020 Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về việc hủy kết quả trúng tuyển kì xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục phát triển Doanh nghiệp
Quyết định số 73/QĐ-PTDN ngày 04 tháng 02 năm 2020 Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp về việc hủy kết quả trúng tuyển kì xét tuyển viên chức năm 2020 của Cục phát triển Doanh nghiệp
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article