Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2025”

1. Mục tiêu của Đề án

a) Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, phát triển hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.

b) Mục tiêu cụ thể

- Kết nối các thành phần của hệ sinh thái để hình thành mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố.

- Truyền thông, thay đổi nhận thức và phát huy tinh thần về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo đến từng người dân, sinh viên, thanh niên và đội ngũ trí thức trên toàn Thành phố.

- Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp của Thành phố thực hiện vai trò kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

- Hỗ trợ hình thành thêm từ 2 đến 3 vườn ươm doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp để phục vụ hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

- Khuyến khích hình thành từ 3 đến 5 quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân; thu hút các Quỹ đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội.

- Phấn đấu đến hết năm 2025: Hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thương mại hóa được sản phẩm, trong đó ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

2. Đối tượng của Đề án

- Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, sáng tạo hoặc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ... thuộc các ngành, lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, chưa thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với công ty cổ phần).

- Các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất-kỹ thuật, truyền thông, đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội (vườn ươm doanh nghiệp, tổ chức tăng tốc kinh doanh, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học...).

- Các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

3. Phạm vi và thời gian thực hiện

- Cơ chế, chính sách của thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ, hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố trong khuôn khổ các cơ chế chính sách chung của Nhà nước và theo quy định pháp luật.

- Đề án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019-2025.

4. Nhiệm vụ của Đề án: Gồm 8 nhiệm vụ

4.1. Nhiệm vụ 1: Thành lập Ban điều phối Đề án:

- Mục đích thành lập Ban điều phối đóng vai trò định hướng, chỉ đạo phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố; giám sát việc thực hiện ngân sách Thành phố dành cho Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Thành phần của Ban điều phối gồm: Lãnh đạo UBND Thành phố làm Trưởng ban. Thành viên là đại diện các sở, ngành và một số trường Đại học lớn trên địa bàn là Thành phố.

4.2. Nhiệm vụ 2: Đẩy mạnh truyền thông khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp

a) Nhiệm vụ:

- Hoàn thiện và duy trì Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền hình... về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ 50% kinh phí ngân sách để thực hiện các hoạt động truyền thông về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp sáng tạo.

4.3. Nhiệm vụ 3:  Phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo

- Hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo cho các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/1 doanh nghiệp hoặc cá nhân có dự án KNST/năm

- Hỗ trợ 50% kinh phí  đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ huấn luyện viên, cố vấn và các cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của các tổ chức cung cấp dịch vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố. Kinh phí hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/cố vấn, huấn luyện viên KNST/năm

4.4. Nhiệm vụ 4: Phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, mặt bằng cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

- Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo như: Không gian làm việc chung, không gian sáng tạo, phòng thử nghiệm sản phẩm mới, vườn ươm doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp...;

- Hỗ trợ hình thành một số vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo trong các trường đại học, học viện, cơ sở giáo dục và đào tạo hoặc vườn ươm tư nhân: Hỗ trợ kinh phí để xây mới, cải tạo, nâng cấp một số cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung, không gian khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 200 triệu đồng/01 đơn vị và mỗi đơn vị được hỗ trợ không quá 01 (một) lần.

- Hỗ trợ ươm tạo các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại các cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung của Nhà nước hoặc tư nhân: Hỗ trợ 50% nhưng không vượt quá 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phí tham gia các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung dành cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

- Hỗ trợ sử dụng trang thiết bị tại cơ sở ươm tạo, cơ sở hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo thuộc thành phố Hà Nội.

- Khuyến khích tư nhân hình thành các khu dịch vụ khởi nghiệp tập trung, không gian khởi nghiệp để phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công nghệ, mô hình kinh doanh.

4.5. Nhiệm vụ 5: Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, liên kết, kết nối hệ sinh thái

a) Hỗ trợ kinh phí để tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, giao lưu hợp tác, học tập mô hình, kinh nghiệm về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại nước ngoài.

b) Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí cho dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia các khóa huấn luyện tập trung ngắn hạn ở nước ngoài. Số dự án/doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 10 dự án hoặc doanh nghiệp/1 năm, mỗi dự án/doanh nghiệp được tham gia tối đa 02 người.

c) Hỗ trợ kinh phí tổ chức sự kiện kết nối đầu tư, kết nối các thành phần hệ sinh thái, hội nghị, hội thảo về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo.

d) Hỗ trợ 100%  kinh phí tổ chức các cuộc thi và thành lập giải thưởng về ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo.

e) Hỗ trợ 50% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia các cuộc thi quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo.

f) Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức Ngày hội khởi nghiệp (Techfest), hội chợ công nghệ (Techmart) của Thành phố hằng năm.

g) Hỗ trợ 100% kinh phí cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tham gia gian hàng tại Ngày hội khởi nghiệp Thành phố. Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/1 dự án hoặc đơn vị tham gia.

h) Hỗ trợ kinh phí để tổ chức các cuộc khảo sát tổng thể hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

i) Hỗ trợ 100% kinh phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

4.6. Nhiệm vụ 6: Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm

a) Hỗ trợ chi phí thực hiện hợp đồng tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển sản phẩm trí tuệ; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng.

- Đối tượng hỗ trợ: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Nội dung và mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm).

+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn tự tổ chức đo lường cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Kinh phí hỗ trợ không quá 15 triệu đồng/doanh nghiệp (mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ không quá 01 lần/1 năm)

c) Hỗ trợ kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% kinh phí theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

d) Hỗ trợ kinh phí thương mại hóa sản phẩm: marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ; khai thác thông tin công nghệ, sáng chế; đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ; tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ. Kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 80 triệu đồng/doanh nghiệp, theo quy định của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

4.7. Nhiệm vụ 7: Hỗ trợ tài chính và thúc đẩy hoạt động đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo

- Hỗ trợ tài chính và hỗ trợ tiếp cận tài chính cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo: Thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, các nghĩa vụ tài chính theo quy định và hỗ trợ thủ tục đầu tư để khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn, tập đoàn tài chính, ngân hàng… thành lập các quỹ đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

- Kiến tạo môi trường để thu hút đầu tư, khai thác tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo: Khuyến khích, hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cho các tổ chức, cá nhân thành lập các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo để đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các dự án, nhóm dự án, các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tiếp cận, sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ được UBND Thành phố giao ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo cơ chế cho vay với lãi suất ưu đãi. Quy trình, đối tượng, điều kiện thụ hưởng thực hiện theo quy định của nguồn quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã ủy thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố.

4.8. Nhiệm vụ 8: Hình thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Hà Nội

Hình thành Trung tâm với tên gọi Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội, viết tắt là HIEC. Trung tâm đóng vai trò kết nối, dẫn dắt hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thu hút và liên kết các thành phần của hệ sinh thái KNST. Trung tâm có 5 chức chính gồm:

 (1) Quảng bá công nghệ: Giới thiệu, trình diễn, hội thảo về công nghệ tiềm năng đến doanh nghiệp Hà Nội. Công nghệ từ các nước phát triển; Công nghệ, giải pháp từ các trung tâm nghiên cứu trong nước; Giới thiệu, cập nhật công nghệ từ nước phát triển (Tập đoàn công nghệ, trường đại học, trung tâm nghiên cứu) đến các cơ sở khoa học công nghệ Hà Nội.

(2) Tư vấn - Đào tạo: Cung cấp các dịch vụ về tư vấn và đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các đối tượng tham gia Đề án về các nội dung: Quyền sở hữu trí tuệ; Thương mại hóa công nghệ; Ươm tạo công nghệ; Sáng tạo và khởi nghiệp; Khởi nghiệp tinh gọn.

(3) Cung cấp các dịch vụ ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Khu làm việc chung (Co-working space); Tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng sáng tạo; dự án sáng tạo; Tổ chức các khóa huấn luyện về khởi nghiệp sáng tạo (bootcamp); Cố vấn khởi nghiệp (mentoring); Hỗ trợ vốn khởi nghiệp...

(4) Hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ (R&D):

+ FABLAB: Phòng thí nghiệm thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ các startup phát triển sản phẩm mẫu prototype trong các lĩnh vực: IOT cho nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; AI cho thương mại, dịch vụ; IT phần mềm cho thương mại, dịch vụ, du lịch; Media studio hỗ trợ truyền thông.

+ LAB: Hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ giữa Trung tâm với các trường Đại học: LAB lĩnh vực môi trường xanh; LAB lĩnh vực vật liệu tiên tiến; LAB lĩnh vực hệ thống thông minh.

(5) Kết nối mạng lưới: Tổ chức các sự kiện kết nối mạng lưới, dẫn dắt hệ sinh thái; Kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại; Hình thành mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế…

5. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

- Tổng kinh phí dự kiến: 312,92 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn Ngân sách Thành phố cấp: 243,92 tỷ đồng.

+ Nguồn khác: 69 tỷ đồng (đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia Đề án).

6. Tổ chức thực hiện Đề án

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Là cơ quan thường trực thực hiện Đề án; thực hiện nhiệm vụ (1), (3), (4), (8).

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (5), (6).

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì thực hiện nhiệm vụ (2)

- Giao Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố: Chủ trì nhiệm vụ (7)

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố; các Trường Đại học; các Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện./.
 
(Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2019-2025”) 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article