1.    Mục tiêu đến năm 2020, cả nước có ít nhất một triệu DN hoạt động, trong đó có các DN có quy mô lớn, nguồn lực mạnh.

Trên thực tế, ngay từ ban đầu việc xác định mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 đã là một thách thức rất lớn. Bởi lẽ, với con số 442.485 doanh nghiệp đang hoạt động vào năm 2015, muốn đạt được mục tiêu này thì tốc độ tăng trưởng số doanh nghiệp hoạt động bình quân của các giai đoạn 2016-2020 phải đạt 17,7%/năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016-2019, cả tốc độ tăng số doanh nghiệp đang hoạt động (14,4%/năm) và tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới (10,5%) đều thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng cần đạt được. Bên cạnh đó, mặc dù số lũy kế doanh nghiệp thành lập mới tính đến thời điểm hiện nay đã vượt 1 triệu doanh nghiệp, song số lượng doanh nghiệp đóng cửa, rút lui khỏi thị trường tăng cao nên không đủ 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động. Đặc biệt, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 tới nay, không chỉ việc thành lập doanh nghiệp gặp khó khăn mà cả số doanh nghiệp giải thể, đóng cửa cũng tăng mạnh. Ước tính đến hết năm 2020, có khoảng 810 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động.

Ngoài ra, việc triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chưa đạt được hiệu quả, tác động như mong muốn. Đặc biệt chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp chưa đủ hấp dẫn, do đó số lượng doanh nghiệp thành lập mới từ hộ kinh doanh còn rất khiêm tốn. Trong khi đó, đây là khu vực này đã được kỳ vọng sẽ bổ sung một lực lượng lớn cho khu vực doanh nghiệp.

Mặc dù mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020 là không khả thi nhưng trung bình giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng về số doanh nghiệp hoạt động đã tăng cao hơn 80% so với giai đoạn 2011-2015.

2.    Mục tiêu đến năm 2020, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đóng góp 48-49% GDP.

Giai đoạn 2016-2020, khu vực kinh tế tư nhân đã có chuyển biến tích cực vể tỷ trọng đóng góp GDP. Tuy nhiên, tỷ trọng này mới dao động trong khoảng 43% GDP, không đạt mục tiêu 48-49% GDP. Nguyên nhân có thể do quy mô và năng lực của khu vực này còn quá nhỏ dẫn đến mức độ đóng góp vào GDP của nền kinh tế còn hạn chế. Tuy nhiên, một điểm sáng cần ghi nhận trong giai đoạn 2016 - 2020 là tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực kinh tế tư nhân có chiều hướng đi lên. Trong hai năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP của khu vực này cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP cả nước. Nếu duy trì được xu hướng tăng và có sự đột phá thì mục tiêu đóng góp 48-49% GDP của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam có thể sớm đạt được trong thời gian tới.  

3.    Mục tiêu đến năm 2020, khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 49% vốn đầu tư toàn xã hội.

Năm 2015, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam mới đóng góp khoảng 39% vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Tỷ lệ đóng góp này liên tục tăng theo thời gian đạt 43,2% vào năm 2018 và 46% vào năm 2019. Đây là tín hiệu tốt cho thấy nguồn lực trong dân đang được huy động và ngày càng tăng cho đầu tư toàn xã hội. Tuy nhiên, bước sang năm 2020, hoạt động đầu tư kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Do đó, mục tiêu khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp 49% vào tổng vốn đầu tư toàn xã hội là khó có thể đạt được.

4.    Mục tiêu đến năm 2020, năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng GDP khoảng 30 - 35%.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê, năm 2019, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%, bình quân giai đoạn 2016-2019 đạt 44,46%, cao hơn rất nhiều so với mức bình quân 33,6% của giai đoạn 2011 - 2015. Như vậy, mục tiêu này đạt và vượt mục tiêu đề ra.

5.    Mục tiêu đến năm 2020, năng suất lao động (NSLĐ) tăng khoảng 5%/năm.

Năng suất lao động bình quân theo giá so sánh năm 2019 đạt 6,2%, bình quân giai đoạn 2016-2019 là 5,86%, cao hơn mức tăng bình quân 4,2% của giai đoạn 2011-2015. Như vậy mục tiêu về NSLĐ cũng vượt mục tiêu đề ra.

6.    Mục tiêu đến năm 2020, hàng năm có khoảng 30-35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST).

Hiện nay, trong số liệu thống kê điều tra doanh nghiệp hàng năm chưa có thông tin về tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, theo báo cáo điều tra về Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) cùng World Bank phối hợp thực hiện năm 2017, tỷ lệ doanh nghiệp có ĐMST trong giai đoạn 2014 - 2016 là 32,08% trong tổng số doanh nghiệp trả lời điều tra.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2016-2020, Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tiếp tăng thứ hạng và hiện đang đứng thứ nhất trong nhóm 29 quốc gia có thu nhập trung bình thấp, đứng thứ 3 trong ASEAN. Các nhóm chỉ số đầu vào tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo tiếp tục tăng, minh chứng cho việc duy trì đầu tư của nhà nước, các doanh nghiệp cho KH-CN và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường thuận lợi về thể chế, trình độ kinh doanh, tín dụng tiếp tục ở mức cao. Từ việc đầu tư đầu vào, các chỉ số đầu ra của Việt Nam cũng tiếp tục được duy trì và tăng.

Do đó, mục tiêu hằng năm có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động ĐMST đã đạt được và có thể tăng lên trong giai đoạn tới với những nỗ lực cải cách của Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article