Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập trên thế giới và khu vực đã có những tác động nhất định đến quá trình tái cơ cấu nguồn nhân lực khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Không nằm ngoài ảnh hưởng đó, việc Việt Nam tiếp tục thực hiện các cam kết, nhất là triển khai các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) thế hệ mới là những cơ hội để doanh nghiệp kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Thời gian vừa qua, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, chính trị tại Việt Nam. Từ đó, các doanh nghiệp đã và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó hoạt động đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng của doanh nghiệp nhằm ứng phó hiệu quả và tranh thủ cơ hội mang đến cho Việt Nam. Trọng tâm là đầu tư về cơ sở vật chất, khoa học công nghệ là yếu tố cốt lõi. Đồng thời, thực hiện cải tiến máy móc thiết bị, nghiêm túc đầu tư công tác đăng ký các chứng chỉ, chứng nhận quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, an toàn sản phẩm…vv

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng từng bước thay đổi phương thức quản lý; năng lực quản lý, có chiến lược phát triển thương hiệu; đăng ký và quản trị nhãn hiệu sản phẩm được bảo hộ về pháp lý và có khả năng cạnh tranh hơn trên chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong nước theo các hiệp hội ngành hàng để tăng cường sức mạnh khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; liên kết với những nhà xuất khẩu khác trên thế giới để chia sẻ thông tin, hợp tác sản xuất và xây dựng vị thế trong chuỗi giá trị đó.

Đặc biệt, để tham gia vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu, vai trò doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ tham gia là rất lớn nhưng hiện tại cũng là thách thức khi hầu hết các doanh nghiệp ngành công nghiệp phụ trợ đều có quy mô nhỏ, khả năng cung ứng hàng loạt thấp, việc kiểm soát chi phí sản xuất chưa cao... dẫn đến việc nắm bắt ngay cơ hội chuyển dịch đơn hàng, nhất là những đơn hàng lớn, đòi hỏi chất lượng ổn định, thời gian giao hàng ngắn còn hạn chế.

Vì vậy, để tăng cường cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị trong thời gian tới, chính bản thân doanh nghiệp phải quyết tâm nỗ lực đổi mới sáng tạo một cách toàn diện, đặc biệt cần thay đổi tư duy quản trị, cộng với sự hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng và sự đồng hành hỗ trợ của nhà sản xuất (đơn vị mua hàng) thì mới có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của nhà sản xuất.

Hiện nay, để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, Bộ KHĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định phê duyệt “Chương trình hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025”; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chỉnh phủ tại Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Bộ KHĐT phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai chương trình nói trên với nội dung chính để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số thông qua: (1) Chuyển đổi nhận thức, tầm nhìn, chiến lược của doanh nghiệp; (2) Hỗ trợ số hóa các hoạt động kinh doanh như kênh phân phối, kênh marketing, chăm sóc khách hàng, tiếp cận thị trường; (3) Hỗ trợ số hóa quy trình quản trị như các nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, nhân sự, báo cáo; (4) Hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện để tạo ra sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới cho doanh nghiệp. Đồng thời, hàng năm Bộ KHĐT cũng triểu khai chương trình “Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNNVV” bao gồm các nội dung đào tạo như sau: (1) Khởi sự doanh nghiệp; (2) Quản trị kinh doanh; (3) Quản trị kinh doanh chuyên sâu; (4) Đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article