Nhà nước khoán trợ cấp hàng năm cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 30/7/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2009/TT-BTC  hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg  ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà nước khoán trợ cấp hàng năm cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam duy trì hoạt động của mạng bưu chính công cộng để cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. Danh  mục dịch vụ bưu chính công ích được quy định tại Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg nói trên và Điều 1, Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BTTTT ngày 27/5/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg. Mức khoán trợ cấp hàng năm cho Tổng công ty Bưu chính Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văm bản của Bộ Tài chính. Cơ chế khoán mức trợ cấp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện chậm nhất đến ngày 31/12/2013. Sau đó, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam tự bù đắp chi phí hoạt động của mạng bưu chính công cộng. Thông tư  hướng dẫn cụ thể về lập kế hoạch và đặt hàng cung ứng dịch vụ, công tác hạch toán, thanh toán, quyết toán cung ứng dịch vụ công ích.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/8/2009 và có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article