Thông tin chủ yếu cung cấp trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có các nội dung tối thiểu sau: thông tin giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và từng đơn vị trực thuộc; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; thông tin về thủ tục hành chính; v.v...

Ngày 26/9/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Thông tin chủ yếu cung cấp trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có các nội dung tối thiểu sau: thông tin giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và từng đơn vị trực thuộc; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; thông tin về thủ tục hành chính; thông tin tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm quyền; thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân. Thông tin giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và từng đơn vị trực thuộc và thông tin về thủ tục hành chính (đối với các dịch vụ trực tuyến mà người nước ngoài có thể sử dụng) phải được cung cấp bổ sung bằng tiếng Anh để tham khảo. Các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải có chức năng tối thiểu như hiển thị được các thông tin chủ yếu; tìm kiếm thông tin; hiển thị sơ đồ trang thông tin điện tử; tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân; in ấn và lưu trữ thông tin; cung cấp đường liên kết. Thông tư quy định về việc đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và tiêu chuẩn băng thông, việc hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin, đảm bảo nhân lực cho trang thông tin điện tử, thời gian và tần suất cập nhật, việc đảm bảo an toàn thông tin và dữ liệu, việc bảo trì bảo dưỡng v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/8/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article